سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضو 
1381/10/01 
ادامه دارد 
علمی، فرهنگی